جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰

جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰

شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹، به غیر از سایر مزایای مستمر ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال تعیین کرد.

به این ترتیب حداقل حقوق کارگران از ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش می یابد. حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان و بن و خوار و بار به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد. و حق اولاد متناسب با رقم سال قبل با ۳۹ درصد افزایش اضافه می‌شود و مجموع دریافتی حقوق یک کارگر حداقلی بگیر با یک فرزند ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۴۲ تومان در ماه خواهد بود.

لازم به ذکر است که حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی پس از تصویب هیات دولت لازم الاجراست.

همچنین مزد سایر سطوح با ۲۶ درصد افزایش و یک رقم ثابت که به صورت روزانه ۸۲ هزار و ۷۸۵ ریال یا ماهانه ۲ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۵۵۵ ریال اضافه شود.

جدول حقوق و مزایای حداقل بگیران و سایر سطوح در سال ۱۴۰۰

ردیفشرحروزانه (ریال)ماهیانه (ریال)
سطح پایه (حداقل)
۱حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز۸۸۵,۱۶۵۲۶,۵۵۴,۹۵۰
۲بن کارگری۲۰۰,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۳حق مسکن۱۵۰,۰۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰
۴حق اولاد (برای هر فرزند)۸۸,۵۱۶۲,۶۵۵,۴۹۵
۵*پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار)۴۶,۶۶۶۱.۳۹۹.۹۸۰
سایر سطوح
۱درصد افزایش نسبت به حقوق سال قبل۲۶ درصد
۲مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه۸۲,۷۸۵۲,۴۸۳,۵۵۰
۳پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار)۴۶,۶۶۶۱.۳۹۹.۹۸۰
۴بن کارگری۲۰۰,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۵حق مسکن۱۵۰,۰۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰
۶حق اولاد (برای هر فرزند)۸۸,۵۱۶۲,۶۵۵,۴۹۵

جدول ریز حقوق و دستمزد ۱۴۰۰ قانون کار

ردیفعنوانمبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روزمبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۱ روز
۱مزد ۱۴۰۰ قانون کار (روزانه)۸۸۵.۱۶۵۸۸۵.۱۶۵
۲حقوق ۱۴۰۰ قانون کار (ماهانه)۲۶,۵۵۴,۹۵۰۲۷.۴۴۰.۱۱۵
۳بن کارگری ۱۴۰۰ قانون کار۶,۰۰۰,۰۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰
۴حق مسکن ۱۴۰۰ قانون کار۴.۵۰۰,۰۰۰۴.۵۰۰.۰۰۰
۵حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۱۴۰۰)۲.۶۵۵.۴۹۵۲.۶۵۵.۴۹۵
۶حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۱۴۰۰)۵.۳۱۰.۹۹۰۵.۳۱۰.۹۹۰
۷حق اولاد یا عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد ۱۴۰۰)۷,۹۶۶,۴۸۵۷,۹۶۶,۴۸۵
۸مزد هر ساعت کار عادی۱۲۰.۷۵۹۱۲۰.۷۵۹
۹پایه سنوات ۱۴۰۰ برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) ۴۶.۶۶۶۴۶.۶۶۶
۱۰عیدی سال ۱۴۰۰ (حداقل) ۵۳.۱۰۹.۹۰۰۵۳.۱۰۹.۹۰۰
۱۱سنوات سال ۱۴۰۰ (به شرط داشتن یکسال سابقه کار)۱.۳۹۹.۹۸۰۱.۴۴۶.۶۴۶
۱۲فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۰۱۶۹.۰۶۳۱۶۹.۰۶۳
۱۳فوق العاده هر ساعت شب کاری ۱۴۰۰مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاریمزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
۱۴فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۱۴۰۰مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری۲۶
۱۵فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۱۴۰۰ معادل ۱۵ درصد حقوق ۱۴۰۰۳.۹۸۳.۲۳۹۴.۱۱۶.۰۱۳
۱۶فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۰ معادل ۱۰ درصد حقوق ۱۴۰۰۲.۶۵۵.۴۹۳۲.۷۴۴.۰۰۹
۱۷فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر – شب ۱۴۰۰ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۱۴۰۰۵.۹۷۴.۸۵۸۶.۱۷۴.۰۲۰

پایه سنوات به چه کارگرانی تعلق می‌گیرد؟

بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یک سال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. «پایه سنوات» در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه ۴ هزار و ۶۶۶ تومان (ماهیانه ۱۴۰ هزار تومان) است؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه مطابق با جدول زیر متغیر خواهد بود.

جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰

اقلام حقوقسال ۹۸ (بر مبنای ریال)سال ۹۹ (بر مبنای ریال) سال ۱۴۰۰ (بر مبنای ریال)
حداقل دستمزد روزانه۵۰۵.۶۲۰۶۳۶.۸۰۹۸۸۵.۱۶۵
 حداقل دستمزد ماهانه ۱۵.۱۶۸.۸۲۰۱۹.۱۰۴.۲۷۰۲۶,۵۵۴,۹۵۰
مزد هر ساعت کاری۶۸.۹۸۰۸۶۸.۳۷۰۱۲۰.۷۵۹
مزد هر ساعت اضافه کاری۹۶.۵۷۰۱۲۵.۷۱۰۱۶۹.۰۶۳
حق مسکن۱.۰۰۰.۰۰۰۳.۰۰۰.۰۰۰۴.۵۰۰.۰۰۰
بن خواربار۱.۹۰۰.۰۰۰۴.۰۰۰.۰۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰
حق سنوات۷۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰۱.۴۰۰.۰۰۰
حق اولاد (یک فرزند)۱.۵۱۶.۸۸۰۱.۹۱۰.۰۴۲۲.۶۵۵.۴۹۵
حق اولاد (دو فرزند)۳.۰۳۳.۷۶۰۳.۸۲۰.۸۵۰۵.۳۱۰.۹۹۰

حداقل حقوق کارگران بدون فرزند

(با حداقل یکسال سابقه کار)

۱۸.۷۶۸.۸۲۰۲۶.۱۰۴.۲۷۰۳۸,۴۵۴,۹۵۰
حداقل حقوق با یک فرزند۲۰.۲۸۵.۷۰۰۲۷.۰۱۴.۶۹۰۳۹,۷۱۰,۴۱۵
حداقل حقوق با دو فرزند۲۱.۸۰۲.۵۸۰۲۸.۹۲۵.۱۱۰۴۲,۳۶۵,۹۱۰
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.
نرم افزار حسابداری خودرو

جدول حق بیمه کارگری سال ۱۴۰۰

عنوانشش ماه اولشش ماه دوم
دستمزد روزانه سال ۱۳۹۹۸۸۵.۱۶۵۸۸۵.۱۶۵
تعداد روزهای ماه۳۱۳۰
جمع دستمزد ماهانه۲۷.۴۴۰.۱۱۵۲۶,۵۵۴,۹۵۰
مزایای ماهانه بن کارگری۶.۰۰۰.۰۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن۴.۵۰۰.۰۰۰۴.۵۰۰.۰۰۰
جمع دستمزد و مزایای مشمول۳۷,۹۴۰,۱۱۵۳۷,۰۵۴,۹۵۰
سهم کارفرما (۲۳ درصد)۸,۷۲۶,۲۲۷۸,۵۲۲,۶۳۹
سهم کارگر (۷ درصد)۲,۶۵۵,۸۰۸۲,۵۹۳,۸۴۶
مجموع حق بیمه۱۱,۳۸۲,۰۳۵۱۱,۱۱۶,۴۸۵

 بیمه اجباری یا بیمه کارگری متداول‌ترین نوع بیمه در کسب و کارها است که مشخصات آن به شرح ذیل می‌باشد:

میزان حق بیمه: ۳۰ درصد (پایه حقوق + بن کارگری + حق مسکن)
سهم طرفین: کارفرما: ۲۳ درصد – کارگر: ۷ درصد

شش ماه اول سال:

حق بیمه عبارت است از : ضرب دستمزد روزانه * تعداد روزها * درصد بیمه

از این رو، حق بیمه در شش ماه اول با توجه به ماه‌های ۳۱ روزه متفاوت از شش ماه دوم سال است.

شش ماه دوم سال:

حق بیمه در ۵ ماه نخست شش ماهه دوم سال ۳۰ روزه و در اسفند ماه ۲۹ روزه محاسبه می‌شود.

نرم افزار حسابداری ارقام سیستم

فرمول محاسبه هر یک از مزایای حقوقی قانون کار

فرمول محاسبه مزد هر ساعت کار : مزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ (هفت و سی و سه صدم)
فرمول محاسبه اضافه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۱.۴ (یک و چهاردهم) ضربدر ساعات اضافه کار
فرمول محاسبه جمعه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
فرمول محاسبه شب کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
فرمول محاسبه سنوات سالانه : سابقه کار به سال ضربدر حقوق ماهیانه
فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۲.۵ (دو و نیم) ضربدر مزد روزانه کارگر
فرمول محاسبه عیدی و پاداش سالانه : سابقه کار به سال ضربدر دو برابر آخرین حقوق ماهیانه
فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۵ ضربدر آخرین مزد روزانه کارگر

admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *