آسان محاسب نسخه از ارقام سیستم
06135544422
لیست مطالب
۷

پیاده سازی فرایند های سازمانی

چرخه حیات فرآیندهای کسب و کار شامل فازهای زیر می باشد: طراحی و آنالیز فاز طراحی و آنالیز نقطه شروع این چرخه می‌باشد. در این مرحله، سازمان، فرایندهای تجاری و محیط فنی و تکنیکی بررسی می‌شوند و بر مبنای این ...